ЛИМАСОЛ
ииЗА ФИРМАТА ииКОНТАКТИ
И
  Консултантска агенция Лимасол е частна компания, регистрирана на 4 март 1992 г. с предмет на дейност “бизнес-консултации и обучение”. Фирмата е специализирана в разработка и управление на проекти, мениджмънт, маркетинг, околна среда и туризъм. 

Основни области на дейност:
ИУправление на проекти и достъп до международни финансиращи програми
ИИИИИ Проекти по програма ФАР и Структурни фондове 
ИИИИИ Проекти, финансирани от други донори (САЩ, Япония)
ИИИИИ Техническа помощ, мониторинг и отчетност на проектни дейности
ИУправление на околната среда
ИИИИИ ОВОС – лиценз N1092 на МОСВ на Лучия Илиева
ИИИИИ EMS – ISO 14001 обучение и внедряване
ИИИИИ Управление на твърди отпадъци
ИКорпоративно бизнес-развитие и подкрепа на МСП
ИИИИИ Консултации по мениджвънт и организационно развитие
ИИИИИ Стратегически и оперативен маркетинг
ИИИИИ Рекламни дейности и подпомагане участието в панаири и изложения
ИИИИИ Управление на производството и персонала по REFA-стандарт (Германия)
ИИИИИ Бизнес-планиране 
ИМаркетинг
ИИИИИ Браншови маркетингови проучвания и стратегическо планиране – всички сектори
ИИИИИ Развитие и маркетинг на професионални асоциации
ИИИИИ Маркетинг и мениджмънт в туризма
ИИИИИ Маркетинг в социалната и културната сфери
ИОбучение – компанията е водещ член на консорциум “Европейски Образователни Семинари”, който регулярно организира семинари по
       актуални бизнес-теми, касаещи Европейското членство на България. Целеви групи са бизнеса, местната власт и граждански организации.

Основни клиенти:
  През изминалите години ЛИМАСОЛ имаше възможността да работи за значими чуждестранни клиенти като:
ИИИИИ GTZ – Германия
ИИИИИ REFA - Германия 
ИИИИИ GOPA Consultants – Германия 
ИИИИИ WEISS Consulting – Германия 
ИИИИИ Pohl Consulting - Германия 
ИИИИИ TEQ Chemnitz – Германия 
ИИИИИ Германо-Българска Индустриално-търговска Камара
ИИИИИ REC – Унгария
ИИИИИ Environmental Policy & Program Unit – EPTA, Гърция
ИИИИИ EU PHARE Program
ИИИИИ SWECO-Швеция 
ИИИИИ OSI Europe – Будапеща и др.

  На българския пазар ЛИМАСОЛ е консултирала над 800 компании от всички икономически браншове.Bulgarian companies in all economic branches. Сред местните клиенти на фирмата са:
ИИИИИ Министерства и държавни агенции – МИЕ, МРРБ, Агенция по приватизация, НАППОО, Агенция за МСП и др.
ИИИИИ Общини
ИИИИИ ОББ
ИИИИИ Университети – УНСС, НБУ, НХА
ИИИИИ Научни и културни институции – НДК, ФНТС, арт-галерии
ИИИИИ Професионални асоциации и други НПО

  Управителят на ЛИМАСОЛ доц. Лучия Илиева е сертифициран Европейски консултант с дългогодишен опит по програмите на ЕС, GTZ, LGI/OSI-Europe, UNDP, UNEP, OSF и др. Специализирала е “Управление на ЕС-програми и проекти” и “Европейски изисквания към бизнеса” в Брюксел и Виена. Член е на Постоянна работна група по СФ за България и Румъния.

И
| Фирми |
Copyright ©иии1993 - 2007  От ВАС за ВАСиииВсички права запазени